Záloha všech databází MSSQL serveru

Potřebujete zazálohovat všechny databáze z MSSQL serveru? Jednoduchá věc pomocí tohoto scriptu ( zdroj SQLCENTRAL.COM )

DECLARE @name VARCHAR(50) -- database name 
DECLARE @path VARCHAR(256) -- path for backup files 
DECLARE @fileName VARCHAR(256) -- filename for backup 
DECLARE @fileDate VARCHAR(20) -- used for file name 

SET @path = 'C:\Backup\' 

SELECT @fileDate = CONVERT(VARCHAR(20),GETDATE(),112) 

DECLARE db_cursor CURSOR FOR 
SELECT name 
FROM master.dbo.sysdatabases 
WHERE name NOT IN ('master','model','msdb','tempdb') 

OPEN db_cursor  
FETCH NEXT FROM db_cursor INTO @name  

WHILE @@FETCH_STATUS = 0  
BEGIN  
    SET @fileName = @path + @name + '_' + @fileDate + '.BAK' 
    BACKUP DATABASE @name TO DISK = @fileName 

    FETCH NEXT FROM db_cursor INTO @name  
END  

CLOSE db_cursor  
DEALLOCATE db_cursor
Označeno v SQL

Napsat komentář

Přejít k navigační liště