Výpis všech uživatelů MSSQL s hesly

Potřebuje udělat CREATE script s uživateli pro migraci napřiklad ze starého na nový server? Můžete použít toto
Select 'Create Login ' + QUOTENAME(A.name)
+ ' With Password=' + CONVERT(varchar(max), A.password_hash, 1) + ' hashed' --vyskriptujeme heslo
+ ', DEFAULT_DATABASE=' + quotename(A.default_database_Name)
+ ', DEFAULT_LANGUAGE=' + quotename(A.default_language_Name)
+ ', CHECK_POLICY=' + Case A.is_policy_checked when 0 then 'OFF' When 1 Then 'On' End
+ ', CHECK_EXPIRATION=' + Case A.is_expiration_checked when 0 then 'OFF' When 1 Then 'On' End
+ ', SID=' + CONVERT(varchar(max), A.SID, 1) --vyskriptujeme SIDs
As SQLLogin
From
sys.sql_logins A
Where A.name Not like '##%##' --odstraníme systémové loginy
And A.sid != 0x01 --SA sid odstraníme taky
Označeno s:
Označeno v SQL

Napsat komentář

Přejít k navigační liště