Propojit UserName s loginem SQL serveru

Potřebujete propojit uživatele s loginem SQL serveru? stačí jednoduchý script a udělat si z něj kdyžtak StoredProcedure

DECLARE @Username varchar(100), @cmd varchar(100)
DECLARE userLogin_cursor CURSOR FAST_FORWARD
FOR
SELECT UserName = name FROM sysusers
WHERE issqluser = 1 and (sid IS NOT NULL AND sid <> 0×0)
    AND suser_sname(sid) IS NULL
ORDER BY name
FOR READ ONLY
OPEN userLogin_cursor

FETCH NEXT FROM userLogin_cursor INTO @Username
WHILE @@fetch_status = 0
  BEGIN
    SET @cmd = ‘ALTER USER ‘+@username+‘ WITH LOGIN ‘+@username
    EXECUTE(@cmd)
    FETCH NEXT FROM userLogin_cursor INTO @Username
  END
CLOSE userLogin_cursor
DEALLOCATE userLogin_cursor
Označeno v SQL

Napsat komentář

Přejít k navigační liště